GAME TRI NHO - RÈN LUYỆN TRÍ NHỚ CỦA BẠN

Kiểm tra trí nhớ của bạn

Cách chơi: Những ô màu xanh sau 1 giây sẽ được úp lại. Hãy bấm vào những vị trí có ô màu xanh mà bạn nhớ!

Lưu ý:

-  Game thu tri nho sẽ bắt đầu ngay sau khi bạn bấm vào ô bắt đầu chơi Game


Câu số 1

Ô nào đang bị ẩn?

Điểm

0

Lỗi

0

Mạng

Điểm

0

Lỗi

0

Kết quả cao nhất


© IQtest.edu.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved